Általános Szerződési Feltételek

Az ABCkitűző Kft., mint a magnesgyar.hu üzemeltetője a szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az eladó és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek az ABCkitűző Kft. (továbbiakban GYÁRTÓ) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban ÜGYFÉL) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek ÜGYFÉL által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az ÜGYFÉL a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le.

A GYÁRTÓ fenntartja a jogot, hogy az ABCkitűző.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a GYÁRTÓ mindenkori honlapja.

Az ABCkitűző.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a GYÁRTÓ a szolgáltatást biztosítja.

  1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1 Az oldal üzemeltetőjére, eladóra vonatkozó adatok:

Név: ABCkitűző Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 155.
Telefonszám: 06-20/585-51-01
E-mail: [email protected]
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10702208-49352700-51100005
Cégjegyzékszám: 10-09-029831
Adószám: 14871742-2-10
EU adószám: HU14871742
Statisztikai szám: 14871742-3299-113-10

1.2 Jogi környezet

A web-áruházból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

1.3 Adatvédelem

A GYÁRTÓ ezúton tájékoztatja az ÜGYFELET, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a GYÁRTÓ alvállalkozójaként működik (pl.: szállító cég). Az alvállalkozók a GYÁRTÓ által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

  1. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A GYÁRTÓ-nak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha az ÜGYFÉL a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen a GYÁRTÓ részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a GYÁRTÓT felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a ÜGYFÉL köteles megtéríteni GYÁRTÓ részére.

Szükséges adatok:

ÜGYFÉL név,
számlázási és szállítási cím,
telefonszám,
e-mail cím,
szállítási mód.

A termékek árai naprakészek, mindenütt nettó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

A GYÁRTÓ a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistájában foglaltaktól, mely megtekinthető a szolgáltató székhelyén. Ilyen esetben az ÜGYFÉL kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, valamint kártérítési igénnyel sem élhet GYÁRTÓ felé.

A GYÁRTÓ az ÜGYFÉL megrendelését követően köteles a ÜGYFÉL részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben 24 órán belül megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül ÜGYFÉL részére nem érkezik meg, akkor a GYÁRTÓ ajánlati kötöttsége, illetve a ÜGYFÉL vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának ÜGYFÉL részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

ÜGYFÉL a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ÜGYFÉL rendelésének feladásakor két fizetési mód közül választhat: előreutalás, utánvétel.

ELŐREUTALÁS: Előreutalás esetében a rendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a GYÁRTÓ bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul.

UTÁNVÉTEL: Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a ÜGYFÉL által megadott számlázási adatok alapján készült.

  1. ELÁLLÁSI JOG

Az ÜGYFÉL az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a vásárlástól elállhat. Az elállást indokolni nem kell. Elállási jogát az ÜGYFÉL úgy gyakorolhatja, hogy a terméket a postai úton a GYÁRTÓNAK visszaküldi. Visszaküldés esetén a visszaküldött termékhez az ÜGYFÉL írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni, amely kifejezetten tartalmazza az elállás bejelentését. Visszaküldés esetén az ÜGYFÉL nyilatkozatát úgy köteles megtenni, hogy az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a GYÁRTÓ-val közlésre kerülhessen.

Érvénytelen az elállás akkor, ha az ÜGYFÉL az árut az elállás közlésével egyidejűleg a GYÁRTÓ-nak nem adja vissza. Elállás esetén a GYÁRTÓ 30 napon belül megtéríti az ÜGYFÉL-nek a vételárat.

Nincs helye elállásnak akkor, hogyha az ÜGYFÉL olyan terméket rendelt, amely az ő személyéhez kötött egyedi kivitelezésű illetve ÜGYFÉL által elküldött utasítások alapján kifejezetten a VEVŐ kérésére állítottak elő.

A VEVŐ-nek jogában áll megrendelését még a postázás előtt lemondani, azaz az elkészítés alatt, de ebben az esetben köteles a lemondás pillanatáig a GYÁRTÓ költségét megtéríteni.

  1. REKLÁM

Az ABCkitűző.hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelésből másolatot tartson meg és azt termék mintaként harmadik fél számára elküldje, vagy saját kiadványában szerepeltesse azt. A GYÁRTÓ a gyártás folyamat során keletkező felesleges próbanyomatok hátlapját munkája során felhasználja. Természetesen az ÜGYFÉL külön kérésére a GYÁRTÓ ezen a jogairól lemond.

  1. SZERZŐI JOG

Az ÜGYFÉL egyedül felelős az általa küldött grafikai tervek, képek szellemi tulajdonlásának biztosításáért. Az ÜGYFÉL megrendelésével  kijelenti ezen jogát és szerzői jogi jogsértés esetén a GYÁRTÓT és szerzői jogtulajdonost kártalanítani.

A GYÁRTÓ az általa készített grafikai tervek szerzői tulajdonjogát fenntartja. Az ÜGYFÉL külön kérésére szerződés keretében, arról ÜGYFÉL vagy harmadik személy részére lemond.

  1. SZÍNHŰSÉG

A GYÁRTÓ törekszik a mágnesek legyártása során a megfelelő színhűségre. A legtökéletesebb nyomat csak nyomdai úton megvalósítható, mely lassítja és drágítja a megrendelést, melyet az ÜGYFÉL-nek figyelembe kell venni. A GYÁRTÓ a napi munka során Xerox digitális nyomtatóval dolgozik, mely igen szép, fényes nyomatot készít. A színskála alapján megadott színek segítenek a munkában, de ez sem jelent 100% garanciát, természetesen a GYÁRTÓ törekszik és minden alkalommal igényes munkát ad ki a kezéből.

  1. GARANCIA

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése üzletünkben, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges.